Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Wysokość opłaty za wyżywienie od dnia 01 września 2022r.

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci korzystających z 3 posiłków wynosi 9zł, w tym:
śniadanie -2,70 zł
obiad -4,50zł
podwieczorek - 1,80zł  

Szanowni Rodzice

Od dnia1.10.2021r. wdrożona zostanie w przedszkolach na terenie miasta Zgierza mobilna aplikacja obecności.pl do zarządzania przedszkolem w zakresie: zarządzania obecnościami dzieci w przedszkolu, sprawnej komunikacji, rozliczania pobytu w przedszkolu/opłat za przedszkole.
Instrukcja dotycząca aplikacji-do pobrania.


Załącznik do Zarządzenia nr 47/2021 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 im. „ Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu ul. Słowackiego 8

Zasady korzystania z systemu OBECNOŚCI.PL  przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 13 im. „ Bajkowe Przedszkole”
w Zgierzu ul. Słowackiego 8

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. System OBECNOŚCI.PL zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych .
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą
  nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w przedszkolach publicznych.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 4. Koszt karty zbliżeniowej w wysokości 11 zł pokrywa rodzic/opiekun prawny.
 5. Koszt wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej w wysokości 11 zł. pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 6. Z tytułu korzystania przez rodziców z Systemu OBECNOŚCI.PL przedszkole nie pobiera opłat.
 7. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole rozliczana jest po zakończeniu miesiąca „z dołu”. Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany do uiszczania opłat każdego miesiąca.
 8. W przypadku:
  a). braku prądu
  b).braku łączności z Internetem
  c). problemów z odczytaniem karty przez czytnik,

rodzice podczas przyprowadzania  lub odbioru dziecka są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie nauczyciela , który zapisze czas przyjścia lub wyjścia. Informacja ta następnie zostanie wpisana w system po ustaniu awarii.

 • 2.. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1.Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby odbierające dziecko
 z przedszkola , zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

2.Po przebraniu dziecka rodzic/opiekun prawny lub inne upoważnione przez nich osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub  w innym , wyznaczonym miejscu.

3.W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i braku odbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz.06:30 do godz.17.00.

 • 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

1.Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka z przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

2.W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych (odbywających się po godz. 17:00) podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun Prawnu , karty nie przykłada się do czytnika.

 • 4. Moduł on-line dla rodziców

1.Rodzice/opiekunowie prawni będą mieli możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie OBECNOŚCI.PL  pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola .
O aktywności modułu poinformuje dyrektor.

 2.Moduł dla rodziców udostępniany będzie przez dyrektora przedszkola , a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.

 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z przedszkola zakodowane karty.
 2. Na maila , którego podaliście Państwo w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola zastanie wysłany link aktywacyjny.

5.Po aktywacji konta na stronie https://przedszkole13zgierz.obecnosci.pl rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:
a). bieżącego monitorowania należności , historii wpłat, ewentualnych zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie.
6. Informacja na temat aktywacji modułu on-line będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1. Października 2021 r.
  2. Niniejsze zasady  są dostępne na  tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem mp13zgierz@wikom.pl

3.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 1. Informacji związanych z techniczną obsługą programu , naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka , udziela rodzicom /prawnym opiekunom dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
  5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie OBECNOŚCI.PL jest Miejskie Przedszkole nr 13 im. „ Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu ul. Słowackiego 8

Informujemy, że karty do czytnika wydawane będą w dniu 30.09.2021r. / czwartek / w godzinach: 8.00 – 16.00.

Proces instalacji aplikacji obecności.pl i logowania w systemie obecności.pl

Aplikację można zainstalować zgodnie z poniższym kodem QR:


a także pobrać ze sklepu PLAY
https://play.google.com/store/apps?gl=PL
lub app store
https://www.apple.com/pl/ios/app-store/

* Aplikacja dostępna jest dla systemu Android 8.0 i wzwyż oraz IOS

Dane do logowania w systemie obecności.pl otrzymacie Państwo na swoją skrzynkę mailową. Należy kliknąć na otrzymany w wiadomości link aktywacyjny, a następnie ustanowić hasło i wpisać je dwukrotnie w oznaczone pola.

Po ustawieniu hasła należy się zalogować w aplikacji, wpisując:
przedszkole13zgierz.obecnosci.pl
Następnie należy wpisać nazwę użytkownika - jest to login zamieszczony w wiadomości aktywacyjnej,
hasło – ustawione wcześniej hasło
Po wpisaniu danych należy kliknąć „zaloguj”

Dalsze informacje na temat korzystania z aplikacji znajdziecie Państwo w  Instrukcji dla Rodziców zamieszczonej w zakładce Dla Rodziców –opłaty.


 

PROSIMY O NIEUISZCZANIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE  I ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ DO CZASU ZAMIESZCZENIA AKTUALNYCH LIST OPŁAT.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/355/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych: - rodzic dziecka w wieku do 5 lat ponosi opłatę wykraczającą poza podstawę wychowania przedszkolnego wynoszącą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu; - rodzic dziecka w wieku 6 lat nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Posiłki:
Stawka żywieniowa (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 7 zł.
-śniadanie- 2.10 zł
-obiad- 3.50 zł
-podwieczorek- 1.40 zł

Stawka żywieniowa obowiązuje do 31.08.2022r.


Opłaty za przedszkole drogą internetową na numery kont:

84 87830004 0021 6661 2000 0004 (opłata za godzinę ponad podstawę programową)

73 87830004 0021 6661 2000 0008 (wyżywienie)

Prosimy w tytule przelewu koniecznie wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz numer do zapłaty otrzymany od nauczyciela !!!